Rozhovor s vedoucím kandidátem za KSČM do Zastupitelstva města Kroměříže Ing. Jaroslavem Adamíkem

23. 9. 2018

adamik.jpgPřestože tě mnozí díky tvému působení znají, prosím, aby ses krátce představil pro ty, kteří tě neznají.

Pocházím z Valašska a do Kroměříže jsem se s rodiči přestěhoval v roce 1945. Po ukončení povinné školní docházky jsem se vyučil a následně při zaměstnání absolvoval strojní průmyslovka a strojní fakultu  VUT v Brně – specializaci ekonomika a řízení. Pracoval jsem ve dvou významných regionálních firmách v PAL Magnetonu Kroměříž a TOS Hulín v technických a manažerských funkcích.Podílel jsem se na technologickém a investičním rozvoji.

 

Jak jsi se angažoval mimo pracovní činnost?

Jako každá mladá rodina co nemohla získat bydlení stal jsem se členem bytového družstva a v sedmdesátých letech na pozici místopředsedy a předsedy jsem pomáhal řešit družstevní bytovou výstavbu v Kroměříži. V devadesátých letech pak se svou rodinou jsme svépomocí realizovali výstavbu vlastního rodinného domu.Od roku 1981 jsem se angažoval v politickém dění jako poslanec Federálního shromáždění a poté i na krajské a komunální úrovni.Jako zastupitel jsem v jenom volebním období byl i členem představenstva VAK, a.s. Kroměříž a podílel jsem se na řešení kanalizačního sběrače ve Vážanech v souvislosti s problémem záplav. Za celoživotní přínos městu Kroměříži jsem obdržel v roce 2016 stříbrnou pamětní medaili.

 

Co v současné době?

V nynějším volebním období jsem jako zastupitel pracoval ve finančním výboru, dále jako předseda komise pro nakládání s majetkem města a zastupoval jsem město v dozorčí radě Kroměřížských technických služeb.Jsem předsedou Městské rady KSČM a ZO č.6 Kroměříž. Jsem členem výboru Společnosti Ludvíka Svobody, z.s. Praha.

 

Jak hodnotíš plnění volebního programu v uplynulém volebním období?

Plnění našeho volebního programu jsme průběžně hodnotili a seznamovali předsedy ZO s dosaženými výsledky. Jako zastupitelé za KSČM jsme se zaměřili na vytyčené cíle z nichž nejdůležitější bylo dovolit zavážení hliniště cihelny Vážany jen ekologickými materiály, sestavení úsporných rozpočtů města a při jednáních Zastupitelstva podpory realizace akcí a projektů zajišťujících udržitelný rozvoj našeho města, zlepšení životních podmínek občanů a životního prostředí.

 

Co se nepodařilo prosadit?

Za uplynulé čtyři roky se nepodařilo zajistit zpracování dopravního generelu a územního plánu města, přičemž řada měst a obcí Zlínského kraje je již zpracovaný má. I když je již vybrán zpracovatel, znamená to značný časový posun a brzdí to rozvoj města cca o 3 až 4 roky. Jako nedostatečné vidím z naší strany propagaci výsledků našich zástupců při řešení problémů města jako bylo např. zrušení zpoplatnění obchvatu města dálnicí u Kroměříže. Přitom na interpelaci naší poslankyně Ing. Marie Pěnčíkové z dubna 2016 reagoval již ministr dopravy Ing. Dan Ťok dopisem č.j. 49/2016-120-ZPK/2 dne 16.5.2016. Nyní se to ANO 2011 prezentuje jako jedině jejich zásluha.

 

Jaké jsou vztahy KSČM s opozičními stranami v zastupitelstvu?

Již v devadesátých letech jsme v komunální politice prosazovali poměrné zastoupení v podle výsledků voleb. Jen v jednom volebním období to bylo částečně realizováno. S větším počtem subjektů v komunální politice se začalo se sestavováním koalic. Ostatní subjekty byly fakticky opozicí. Naše pozice byla vždy dána tím, jak se dařilo prosazovat náš volební program. Podle toho jsme hlasovali na jednáních zastupitelstva, plně si vědomi slibu zastupitele – jednat v zájmu města a jeho občanů. Využívali jsme také statut interpelací k řešení problémů našich občanů, jako např. převod pozemků pod chodníky na město v Lesní ulici. V klubu našich zastupitelů jsme projednávali  naše stanoviska k bodům programu jednání zastupitelstva. Proto jsme také nyní plně podpořili Akcionářskou dohodu, která zajišťuje majoritu obcí  ve VAK, a.s. Kroměříž.

 

Jaké priority kandidáti za KSČM mají pro  následující volební období?

Ve volebním programu pro léta 2018 až 2022 jsme si stanovili jako hlavní priority

- podporu aktivit Nemocnice Kroměříž k zachování dostupné zdravotní péče pro občany města a regionu.

 - systémové řešení výstavby bytů s podporou státu

 - zpracování koncepce rozvoje a realizaci projektů zlepšujících kvalitu života občanů města. Celý volební program obsahuje 29 dílčích bodů z oblastí dopravy, územního plánování, výstavby – údržby a oprav infrastruktury, sportu, školství, kultury, bezpečnosti, řízení města, vodovodů a kanalizací, grantové politiky městské hromadné dopravy komunitního plánování, životního prostředí.

 

Co je největším problémem vašeho města a jak bys ho řešíl ?

Na tuto otázku jsem odpovídal redaktorovi Českého rozhlasu.Ve volebním programu KSČM pro volby do zastupitelstva města Kroměříže máme priority – problematiky města jejichž řešení chceme podporovat. Když pominu urychlení opravy lávky přes Moravu, tak jedním z nich je problematika dopravy a parkování. Řešením je zajistit plynulost průjezdu městem po komunikaci ve vlastnictví Zlínského kraje ze směru od Hulína, který musí být automaticky řízen pomocí synchronizace semaforů v závislosti na frekvenci dopravy. To by mělo také umožnit snadnější výjezd ze Spáčilovy ulice.Problematika parkování je připravena projekčně městem a rozhodující je posílení investic na realizaci ze strany města i kraje. Pomoci by mohl i jihovýchodní obchvat města s vybudováním dalšího mostu přes Moravu, ale to není  z vazbou na územní plán a finanční nároky okamžitě aktuální.

 

Jak byste řešili problém s obyvateli tzv. ubytovny Děvín na sídlišti Zachar?

Také na tuto otázku jsem odpovídal redaktoru Českého rozhlasu. Problematika ubytovny Děvín se průběžně řeší ve spolupráci státních i místních orgánů, zatím bez valného výsledku. Řešením by mohla být změna legislativy, která by umožnila postihnout za přestupky v občanském soužití vlastníky nájemních bytů, kteří je pronajímají většinou nepřizpůsobivým osobám.

 

Je ještě něco, co bys chtěl čtenářům Informačního zpravodaje/www stránek sdělit?

Chci předem poděkovat našim příznivcům a sympatizantům za podporu našich kandidátů v komunálních volbách, protože realizací našeho volebního programu chceme přispět k tomu, aby naše město Kroměříž bylo skutečným domovem pro všechny generace.

 

Děkujeme za rozhovor

kromeriz2.png