Petice občanů Kroměřížska proti omezování dostupné zdravotní péče v nemocnicích založených Zlínským krajem

9. 4. 2018

Petice občanů Kroměřížska proti omezování dostupné zdravotní péče v nemocnicích založených Zlínským krajem
dle článku 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č 85/1990Sb. , O právu petičním

My, níže podepsaní občané jsme vážně znepokojeni postupem vedení Zlínského kraje při řešení otázek strategie a koncepce zkvalitňování zdravotnictví v kraji. Informace, které jsou různými zdroji sdělovány formou jakési šeptandy chápeme jako vážné narušení důvěryhodnosti poskytované zdravotní péče v kraji, zejména pak v Kroměřížské nemocnici.

Žádáme Zastupitelstvo a Radu Zlínského kraje zvláště hejtmana Jiřího Čunka, stejně jako další osoby zodpovědné za řízení zdravotnictví ve Zlínském kraji,

• aby zajistili plnohodnotný rozvoj všech okresních nemocnic, jako pilířů dostupné specializované lůžkové zdravotní péče ve všech částech Zlínského kraje. Jejich ekonomická situace je po dlouhé době stabilizovaná.  Omezování péče v regionech a rušení oddělení v některých nemocnicích jsou nevratné kroky. Neztotožňujeme se jako občané s tím, abychom museli za zdravotní péčí běhat.  Zvláště pak s přihlédnutím k našim občanům-seniorům. Pro ně by se stala lékařská péče téměř nedostupná.

• aby bezodkladně řešili nedostatek praktických lékařů a stomatologů v našem regionu a tím zajistili dostupnost těchto lékařů v krátkodobém i střednědobém horizontu.

• aby respektovali odborná stanoviska garantů lékařské kvality, jimiž bezesporu jsou Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora, Česká lékárnická komora a další odborné společnosti a profesní sdružení. Chceme kvalitní zdravotnictví s erudovanými odborníky, zdraví je to nejcennější co máme a nechceme být pokusní králíci pro experimenty a zvůli, ať by návrhy předkládal kdokoliv.

 • žádáme o zajištění rovnoměrných, dlouhodobých investic do modernizace všech okresních nemocnic ve Zlínském kraji. Supernemocnice vytvořená na úkor ostatních okresních nemocnic nevyřeší vše a v konečném důsledku změny odnese zase pacient.   

• aby centralizovali s rozmyslem nákladnou a superspecializovanou péči, nikoliv však péči běžnou, kterou dnes bez problémů zajišťují nemocnice okresního typu.

• aby při svém rozhodování plně respektovali stanoviska, názory a doporučení jednotlivých orgánů místních samospráv a aby před změnami stávajícího systému předcházela odborná debata i se zástupci zainteresovaných obcí

Žádáme, aby Zastupitelstvo Zlínského kraje petici projednalo na svém nejbližším zasedání.

 

Kontakt a petiční výbor:

Ing. Bc. Eva Badinková, zastupitelka Zlínského kraje 

RSDr. Jaroslav Procházka, zastupitel města Kroměříže

MUDr. Marek Obrtel, lékař  

MUDr. Tomáš Šindler, dětský lékař Holešov

Pavlína Procházková, starostka Počenice-Tetětice