Volební program pro město Kroměříž

2. 9. 2022

Naše klíčové priority

 • zásadní zlepšení infrastruktury a dopravy

 • zvýšení podílu investic na rozpočtech města

 • konec amatérismu a svévole v řízení města

Priority KSČM v dopravě

 • zahájení přípravy stavby druhého silničního mostu přes řeku Moravu

 • úprava dopravní situace tak, aby pro každou trasu existovala alternativní komunikace, jednoznačně odmítnout zaslepení Spáčilovy ulice

 • zvýšení počtu parkovacích míst, na parkovacích místech využívat zatravňovací dlaždice, zvážit možnosti nových parkovacích domů na sídlištích

 • zvýšení bezpečnosti dopravy pro chodce, dobudování přechodů v rizikových místech

 • vybudování stezky pro pěší při železničním mostu na trati Kroměříž-Postoupky

 • levné parkování pro rezidenty, aby nedocházelo k vylidňování centra města

 • rozvoj cyklodopravy a ekologické dopravy

 • zvyšovat racionálnost sítě MHD, zvážit zavedení bezplatné MHD, dbát na návaznost MHD na meziobecní spoje

 • zřízení bezplatné Wi-Fi na nádražích a klíčových zastávkách

Priority KSČM v oblasti investic

 • investice do rekonstrukcí a výstavby nových sportovních zařízení plánovat podle potřeb oddílů ve městě působících, při co nejspravedlivějším přístupu k oddílům, s důrazem na ekologii a ekonomické úspory

 • dopracování územního plánu

 • posilování protipovodňových opatření

 • budování nových bytů, zejména startovacích, pro zdravotně postižené, seniory a nízkopříjmové pracující obyvatele

 • umožnit další výstavbu objektů k bydlení soukromými subjekty

 • investice do sociálních služeb s důrazem na zvyšování dostupnosti, kvality a efektivity

 • investice do chytrých technologií usnadňující život občanů

 • rozšiřovat infrastrukturu pro neorganizované aktivity nejen mládeže (veřejná hřiště, skatepark, Bajda)

 • příprava dobudování kanalizace v částech města, kde chybí

 • jednat s vlastníkem autobusového nádraží o jeho revitalizaci, jednání s vlastníky chátrajících budov (nejen) v centru města

 • zvyšování bezbariérovosti města dle požadavků organizací handicapovaných

Priority KSČM v oblasti životního prostředí

 • větší systematičnost ve svozu odpadu, předcházení přeplněným kontejnerům, využití chytrých technologií ve svozu odpadu, zlepšování podmínek pro třídění odpadu

 • opatření ke snižování horka ve městě, zejména větší výsadbou zeleně

 • racionální přístup k sečení trávy („ani prales ani sestříhat na minimum“)

 • důsledný monitoring a ekologické řešení areálu vážanské cihelny

 • postupná revitalizace kroměřížského hřbitova tak, aby bylo zachováno co nejvíce stromů a zároveň aby stromy svým růstem nepoškozovaly hroby

 • ekologická energetika města – na městských budovách solární panely, tepelná čerpadla

 • opatření pro zadržení vody v krajině, usilovat o krajinné prvky blízké přírodní krajině

Priority KSČM v ekonomice a hospodaření města

 • transparentní rozpočtování, zásadní výdaje diskutovat s opozicí

 • zvyšování podílu investic v rozpočtu města

 • vytvářet plochy k rozvoji výroby za účelem posílení zaměstnanosti

 • podpora podnikání, pravidelné diskuze s podnikateli

 • podpora zvyšování atraktivity města pro turisty, propagace města jako turistické destinace

 • racionalizovat dotační systém města, aby byl spravedlivý, jednoduchý a předvídatelný pro žadatele

 • dbát na dodržování zákonů a konkurenční přístup ve výběrových řízeních, aby byl vybraný dodavatel vždy ten nejvýhodnější

 • město jako férový zaměstnavatel – dbát na slušné pracovní a mzdové podmínky na městském úřadě a v organizacích města

 • udržení rozumných cen komunálních služeb (voda, odpady)

 • spravedlivý přístup k financování jednotlivých místních částí

 • zavedení prvků participativního rozpočtování

Priority KSČM ve zdravotnictví, sociálních službách a bezpečnosti

 • podpora Kroměřížské nemocnice

 • spolupráce s pojišťovnami při zajištění dostupnosti praktických lékařů

 • zajištění dostatečné kapacity sociálních služeb, zvyšování jejich kvality, propojení terénních a pobytových sociálních služeb s cílem dosažení vyšší efektivity, podpora samostatného bydlení handicapovaných

 • zlepšení informovanosti o sociálních službách

 • důsledné zaměření městské policie na problémové lokality (Děvín, Spáčilova, ...), posilování kamerových systémů tam, kde to bude z hlediska bezpečnosti nutné

Priority KSČM v oblasti řízení města

 • profesionální vedení města, zvyšování politické kultury, dialog s opozicí

 • pravidelné diskuze s občany

 • zkvalitnění prezentace města na internetu, aby občané snadno našli všechny důležité informace

 • ne politickým trafikám – obsazování řídících funkcí v organizacích města dle odbornosti a schopností, ne dle politické příslušnosti

 • transparentní volba osadních výborů v místních částech

Priority KSČM ve školství, kultuře a sportu

 • zajištění dostatečné kapacity škol a školských zařízení

 • nesvazovat pořadatele kulturních akcí byrokracií a nařízeními

 • podporovat kulturní akce pro široký okruh účastníků, ale i alternativní kulturu

 • podporovat tradiční lidovou kulturu, pomoc neprofesionální kultuře včetně možnosti využití městských zařízení se zvýhodněným nebo symbolickým nájemným

 • začátek nočního klidu o letních víkendech posunout na 23. hodinu, zároveň posílení kontroly dodržování a jednání s pořadateli hudebních akcí, aby minimalizovali nežádoucí zatížení hlukem na minimum

 • jednoznačně odmítnout pomníky osobám s podílem na justičních vraždách (biskup Karel II.)

 • podporovat širokou nabídku sportovního vyžití a volnočasových aktivit ve městě, podporu sportu zaměřit na mládež, seniory a sport republikové a vyšší úrovně