IX. sjezd KSČM

sjezd

Kontakt

Okresní výbor KSČM Kroměříž

Hanácké náměstí 463

767 01 Kroměříž

E-mail: ov.kromeriz@kscm.cz

Telefon: 573 337 753

Mobil: 725 646 089

 

Orientační provozní doba OV:

 

Pondělí - čtvrtek:9.00 - 16.00
Pátek:9.00 - 14.00

 

 

 

OV KSČM Kroměříž má k dispozici knihovnu.

Knihy si lze vypůjčit v pracovní době OV.

KSČM KroměřížskoČlánky

Články

Interpelace - vojenská cvičení

(18.9.2016)

 
Interpelace - vojenská cvičení
 
Poslanec Stanislav Grospič:
Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážený pane předsedo, dovolte, abych se vás zeptal při dnešních interpelacích na dvě otázky.
V současné době probíhá v České republice rozsáhlé vojenské cvičení v rámci Severoatlantické aliance, jehož součástí je i Česká republika. Účast na tomto cvičení by měla být projednána Poslaneckou sněmovnou pod tiskem číslo 703. Nicméně ještě k této situaci nedošlo. Jsem si vědom, že článek 43 dává alternativní možnosti a nepodmiňuje tuto věc jednoznačně nutným souhlasem ani jedné z komor Parlamentu České republiky, byť jim dává rovnocenné postavení, tzn., obě komory Parlamentu se mohou k této otázce vyslovit. A má se za to, že se vysloví, buď pokud si osvojí tento návrh tím, že s tím souhlasí, nebo nesouhlasí. Toto rozhodnutí, pokud by k němu došlo, by bylo podmiňující ve vztahu k vládě.
Chci se vás zeptat, jak nahlížíte jako předseda vlády na situaci, v níž se ocitla v současné době Česká republika i pozice vaší vlády ve vztahu k tomu, že Senát Parlamentu České republiky se jednoznačně nevyjádřil, pouze vzal tuto informaci na vědomí a Poslanecká sněmovna České republiky sice obdržela tuto informaci, nicméně nikoliv okamžitě - protože vláda o ní rozhodla v prosinci loňského roku a ústava ukládá v článku 43 povinnost vlády informovat bezprostředně a informace došla do Parlamentu České republiky s více jak měsíčním zpožděním. A navíc si ji osvojil v této situaci i jeden z výborů Parlamentu České republiky a rozhodnutí pléna Parlamentu České republiky, Poslanecké sněmovny konkrétně, jako je dnes komor, je teprve před námi. Mám tedy za to, že v této souvislosti je potřeba zaujmout pozici vlády České republiky.
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka:
Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, pokud jde o plán letošních vojenských cvičení, tak vláda ten plán schválila v prosinci loňského roku a předložili jsme ho Sněmovně i Senátu podle informací, které mám k dispozici, v lednu letošního roku. To znamená, vláda podle mého názoru jednala v souladu s tím, co by měla učinit, tzn., předložili jsme ten plán na začátku letošního roku. Bohužel Poslanecká sněmovna se jím ještě jako celek nezabývala a pokud vím, projednávání je navrženo až na pořad zářijové schůze.
Co tedy říká naše legislativa? Ta říká, že o účasti na vojenských cvičeních rozhoduje vláda podle čl. 43 odst. 5 písm. b) ústavy. O takových svých rozhodnutích je povinna neprodleně informovat obě komory Parlamentu. To, kdy Parlament rozhodnutí vlády vezme na vědomí, je výlučně v jeho pravomoci a vláda nemá možnost toto jakkoli ovlivnit. Čili to rozhodnutí z pohledu ústavy přísluší vládě České republiky. Vláda o této věci rozhodla tím, že projednala a schválila plán vojenských cvičení. Poskytla tuto informaci neprodleně Parlamentu, ale podle mého názoru Parlament, jak to vyplývá z legislativy, buď vezme tuto informaci na vědomí, nebo se k ní nevyjádří. Ale to neznamená, že by rozhodnutí vlády mělo být jakýmkoli způsobem zpochybněno, protože ta klíčová povinnost, která je stanovená v legislativě, říká, že vláda má informovat Parlament o této věci.
Podle čl. 43 ústavy Parlament rozhoduje svým závazným usnesením o těchto otázkách. Rozhoduje o vyhlášení válečného stavu, je-li Česká republika napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení. Parlament rozhoduje o účasti České republiky v obranných systémech mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem. A dále Parlament vyslovuje souhlas a) s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a b) s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České republiky, nejsou-li taková rozhodnutí vyhrazena vládě. A vláda rozhoduje o vyslání ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky, a to nejdéle na dobu 60 dnů - a opět je zde specifikováno, v jakých případech vláda o tomto rozhoduje.
V těch pravomocích, abych to znovu připomněl, které jsou určeny vládě, tak vláda také rozhoduje o účasti ozbrojených sil na vojenských cvičeních mimo území a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky. Jsem přesvědčen, že o legálnosti těch cvičení nemůže být pochyb, protože byla schválena vládou v prosinci roku 2015 a následně byl informován Parlament.
Poslanec Stanislav Grospič:
Děkuji, paní místopředsedkyně. Dovolím si položit doplňující otázku panu předsedovi vlády, která se týká toho, co legislativa vlády považuje za neprodlené informování, jestli to je období jednoho týdne, 14 dnů, jednoho měsíce, a jak nahlíží legislativa vlády na to, když jedna z komor se vysloví nejednoznačně v intencích tohoto zákona, tzn., pouze vezme na vědomí, a druhá komora projeví vůli se tímto zabývat, nicméně ex post, tzn. až vlastně v průběhu tohoto cvičení.
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka:
Děkuji. Musím říci, že rozhodně nebyl jakýkoli úmysl vlády jakkoli zdržovat doručení toho rozhodnutí vlády, kterým vláda schválila plán vojenských cvičení na letošní rok, jakýmkoli způsobem zdržovat doručení této informace Poslanecké sněmovně a Senátu a předpokládám, že ten proces probíhal naprosto standardním způsobem, takže tady si myslím, že nedošlo k nějakému zpoždění, resp. postupovali jsme v rámci toho, co lze vnímat jako neprodlený postup.
Domnívám se, že skutečně není problém v tom, pokud informaci, která je poskytnuta, vezme nějaký orgán Parlamentu nebo komora jako celek na vědomí. Je to standardní přístup k informacím, tzn. informaci lze vzít na vědomí, je to vlastně vyústění projednávání takovéto informace na půdě parlamentní komory, a nemyslím si, že to jakkoli zpochybňuje legálnost, legitimnost těch vojenských cvičení, která na základě tohoto plánu proběhla.
 
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena